Petycja "Za możliwości dla Białorusinów swobodnie studiować, pracować, podróżować i prowadzić biznes w Polsce i krajach UE, ułatwienie legalizacji i zatrudnienia dla białoruskich emigrantów"
Nie - żelaznej kurtynie pomiędzy Białorusią a Europą!
Sankcje – tylko dla tych, którzy są odpowiedzialni za wojnę i represje!
Otwarte granice – dla wszystkich Białorusinów!

Apel do władz polskich

Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Do Premiera, Sejmu,

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Premierze! Członkowie Rządu Polski i Sejmu!

Prosimy Państwa o niezamykanie granic między Polską a Białorusią - ponieważ cierpią z tego przede wszystkim zwykli Białorusini, a także Polacy z województwa podlaskiego, prosimy o przywrócenie wydawania wszystkich rodzajów wiz dla Białorusinów do poziomu 2020 roku, otwarcie zamkniętych przejść granicznych, a także uproszczenie procedury uzyskiwania wiz pracowniczych i humanitarnych. Szczególnie prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia ruchu bezwizowego dla Białorusinów.
→ Dla Białorusinów mieszkających w Polsce:
  • usprawnienie mechanizmu przyznawania azylu politycznego, uproszczenie procedury legalizacji emigrantów z Białorusi i białoruskich kombatantów, którzy bronili Ukrainy, dla dzieci Białorusinów mieszkających w Polsce;
  • dokonać przeglądu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia i edukacji Białorusinów w Rzeczypospolitej Polskiej, aby skrócić czas procedur administracyjnych związanych z legalizacją;
  • wydawać wizy humanitarne nie tylko ofiarom represji, ale także ich krewnym;
  • rozwiązać problem zaopatrzenia emerytów z Białorusi, którzy mają oficjalny status w Rzeczypospolitej Polskiej.
Białorusini są wdzięczni polskiemu społeczeństwu i władzom za wsparcie i pomoc dla Białorusinów oraz stworzenie sprzyjających warunków dla białoruskiej emigracji.

Ogólna liczba obywateli białoruskich mieszkających w Polsce wynosi ponad 300 tysięcy osób. Ponad 120 tysięcy Białorusinów pracuje i płaci podatki oraz odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w Polsce. Ponad 12 tysięcy studentów z Białorusi studiuje tutaj.

Związki z Europą dla Białorusinów to jedyna szansa na zachowanie narodowej tożsamości i niepodległości. Możliwość swobodnego podróżowania, nauki, pracy, prowadzenia biznesu w Polsce i UE pomaga w umacnianiu proeuropejskich nastrojów i przyszłym reformom.

Sankcje powinny działać przeciwko tym, którzy ponoszą odpowiedzialność za represje. Ale dzisiaj zamknięcie granic, coraz większe ograniczenia wizowe dotykają głównie zwykłych Białorusinów i Polaków z województwa podlaskiego, a nie białoruskie władze.

Popieramy także propozycję utworzenia międzyresortowej grupy roboczej ds. Białorusi i Białorusinów z udziałem przedstawicieli białoruskiej społeczności emigracyjnej.

Zbiórka podpisów

"Za możliwości dla Białorusinów swobodnie studiować, pracować, podróżować i prowadzić biznes w Polsce i krajach UE, uproszczenie legalizacji i zatrudnienia dla białoruskich emigrantów"
Obywatelstwo:
Zgoda na wysyłkę wiadomości e-mail z możliwością kontaktu zwrotnego:
*Naciskając przycisk, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zarejestrowania mojego głosu w zbiórce podpisów zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / EC (RODO).
Nasze kontakty
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: info@nashasprava.eu
Nasza sprawa, 2024